วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

บ่อขยะ นนทบุรี

โครงการณ์: Recycle ขยะมูลฝอย
มูลเหตุจูงใจ: ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ มีหลากหลาย แต่ก็กระจัดกระจาย ส่วนใหญ่ยังไม่มีรูปแบบการจัดการแบบครบวงจร เป็นรูปธรรม ทางเทศบาล ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Land fill ทุกปีๆ แต่ด้วย เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทางกลุ่ม IM Recycle จึงเล็งเห็นว่า เราสามารถนำ เทคโนโลยี มาใช้ ควบคู่กับ การบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาปัญหา ขยะล้นเมือง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านี้ได้อีกด้วย
ผลกระทบทางตรง: ลดพื้นที่ Land fill และ คืนพื้นที่ บ่อฝังกลบ
ผลกระทบทางอ้อม: มีส่วนช่วยลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์:
1.บรรเทาปัญหาขยะล้นเมือง
2.เพิ่มมูลค่าให้ขยะมูลฝอย
3.คืนพื้นที่บ่อให้เทศบาล
4.สร้างรายได้ให้ชุมชน
สำรวจบ่อขยะ:ในขยะมีอะไรบ้าง https://youtu.be/lTXY7V3hfWQ
1.ปริมาณขยะประมาณ 40 - 50 ตัน/วัน ช่วงเทศกาลประมาณ 100 ตัน/วัน
2.นำปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 50 ตัน/วัน
  2.1.ขยะย่อยสลายได้ 46% นำไปทำ ปุ๋ย น้ำหมักจุลลินทรีย์ => ภาคการเกษตร
        2.1.1.เศษอาหาร
        2.1.2.ผัก
        2.1.3.ผลไม้
  2.2.ขยะรีไซเคิ้ล 42% เป็น ขยะสร้างรายได้
        2.2.1.แก้ว => ขวดแก้ว, เศษแก้ว => ส่งโรงหลอมแก้ว
        2.2.2.กระดาษ => กระดาษน้ำตาล, กระดาษหนังสือ, กระดาษบรอนท์ขาว, กระดาษ
                กระดาษหนังสือพิมพ์, กระดาษสมุดนักเรียน, กระดาษคอมพิวเตอร์, กระดาษสี =>
                โรงงานผลิตกล่องบรรจุสินค้า, ฝ้าเพดาน, ฉนวนกันความร้อน
        2.2.3.พลาสติก => ขวด/ภาชนะพลาสติก, ฝาจุก, ท่อ PVC, รองเท้ายาง, สายยาง
                เปลือกสายไฟที่แกะลวดทองแดงออก, ตลับเทป, ส้นรองเท้าสตรี, กระถางต้นไม้พลาสติก
                => โรงโม่พลาสติก หรือ โรงหลอมพลาสติก
                ถุงพลาสติก => ซักล้าง => โรงหลอมเม็ดพลาสติกเกรด B
        2.2.4.โลหะ/อโลหะ => เหล็ก (เหล็กเหนียว,เหล็กหล่อ, เหล็กรูปพรรณ, เศษเหล็ก) =>
                โรงหลอม
                อลูมิเนียม (หนา, บาง) => โรงหลอม
                ทองเหลือง, ทองแดง, สเตลเลส, ตะกั่ว => โรงหลอม
  2.3.ขยะทั่วไป 9% => เปลือกลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป => ย่อยสลายยาก => ฝังกลบ หรือ
       ส่งเข้าเตาเผา
  2.4.ขยะพิษ 3% => ถ่านไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง => ส่งกำจัด
แผนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1: จัดการกับขยะใหม่ เพื่อลดพื้นที่สำหรับฝังกลบ โดยการคัดแยกขยะประเภทต่าง เพื่อสร้าง
                 รายได้ โดยการ https://youtu.be/Uw8ZCOLhZGE
ขั้นตอนที่ 2: บดขวดพลาสติกส่งโรงหลอม https://youtu.be/9hF2BdMAXP0
                 ซักล้างถุงพลาสติกส่งโรงหลอมเม็ดพลาสติกเกรด B https://youtu.be/QKgkNIeiIJE
ขั้นตอนที่ 3: รื้อบ่อ เพื่อคืนพื้นที่ฝังกลบ และ นำ ถุงพลาสติก จากการรื้อบ่อไปทำ RDF มี 3 ขั้นตอน
                 ดังนี้
                 3.1.ขั้นตอนเตรียมขยะ https://youtu.be/Y7hP4p8e73A?list=PLS7Oda2m7xZJRzEQ7SZ83cqGXufAfv4oW 
                 3.2.ขั้นตอนคัดแยก https://youtu.be/S7VvRwgJdiY?list=PLS7Oda2m7xZJRzEQ7SZ83cqGXufAfv4oW
                 3.3.ขั้นตอนพ่นพลาสติก https://youtu.be/J09AjbvUHWM?list=PLS7Oda2m7xZJRzEQ7SZ83cqGXufAfv4oW
อื่นๆ:
1.สามารถนำน้ำที่ใช้ชำระล้างขยะนำไปเข้าบ่อหมักเพื่อนำ ก๊าซมีเทน ไปทำเชื้อเพลิง ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
2.สามารถนำถุงพลาสติกที่ผ่านการซักล้างไปกลั่นน้ำมันได้
ข้อได้เปรียบของบ่อขยะนนทบุรี:
1.มีโรงเรือน และ ไฟฟ้า พร้อมที่จะดำเนินการได้เลยไม่ต้องสร้างใหม่
2.มีตาชั่ง พร้อมใช้งาน
3.มีระบบน้ำ
เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์:
ขั้นตอนที่ 1: สายพานลำเลียง 5 ชุด สำหรับคัดแยกขยะ, Big Bag 100 ใบ, ถังเก็บขยะ recycle 20 ใบ
                 เครื่องรีดขวดพลาสติก, เครื่องอัด Hyd., งบประมาณการลงทุน 1 MTHB
ขั้นตอนที่ 2: Line ซักล้างถุงพลาสติก, เครื่องบดขวดพลาสติก งบประมาณการลงทุน 500,000 THB
ขั้นตอนที่ 3: เครื่องรื้อร่อน งบประมาณการลงทุน 6 MTHB
ผลิตไฟฟ้า, กลั่นน้ำมัน: เครื่องปั่นไฟ, โรงกลั่น งบประมาณการลงทุน 25 MTHB
ระยะเวลาดำเนินการ: 9 ปี
ขั้นตอนที่ 1: Y 2016 - Y 2017
ขั้นตอนที่ 2: Y 2018 - Y 2020
ขั้นตอนที่ 3: Y 2021 - Y 2022
ผลิตไฟฟ้า, กลั่นน้ำมัน: Y 2023 - Y2025
ภาพกิจกรรม: