วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ขยะมูลฝอยชุมชนทำอะไรได้บ้าง

ตัวอย่างการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

1.ศูนย์กำจัดมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครราชสีมา (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.รณรงค์ให้ชุมชนแยกขยะทิ้ง และเทศบาลเองก็จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้รองรับ
2.รถขนขยะนำขยะมาเทที่ลานเท และใช้คนเข้าไปคัดแยกขยะ recycle เช่น ขวด กระป๋อง เศษโลหะออกมา ส่วนพวกกิ่งไม้ใบไม้นำไปไว้ที่โรงทำปุ๋ย
3.นำขยะที่เหลือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติกที่ใสเศษอาหารไว้ข้างในแล้วผูกเอาไว้ เข้าเครื่อง เปิดถุง เพื่อสับให้ถุงแตก เป็นการแยก ถุงพลาสติก และ ขยะอินทรีย์ ออกจากกัน
4.หลังจากนั้นปล่อยลงสายพานลำเลียงเข้า เครื่องร่อน เพื่อแยก ขยะอินทรีย์ และ ถุงพลาสติกออกจากกัน ขยะอินทรีย์นำไปเข้า เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ เศษกรวด ทราย นำไปบ่อฝังกลบ ส่วนถุงพลาสติกจะไปสู่สายพานลำเลียง
5.ถึงตรงสายพานลำเลียงนี้จะใช้คนเข้าไปคัดแยกถุงพลาสติกออกไปสู่ขบวนการทำเชื้อเพลิง RDF ส่วนที่เหลือ สายพานลำเลียงก็จะส่งต่อไปที่เครื่องแยกด้วยน้ำ
6.ที่เครื่องแยกด้วยน้ำนี้เราจะได้พลาสติกเบา นำไปเป็น ขยะเชื้อเพลิง เป็นเชื้อเพลิงเสริม ส่งโรงปูน ส่วนน้ำเราส่งต่อไปยัง เครื่องย่อยขยะอินทรีย์
7. เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ ทำการย่อย ขยะอินทรีย์ ให้ละเอียด เพื่อนำไป บ่อหมักกรด => บ่อหมักก๊าซ ก๊าซชีวภาพ ที่ได้จะนำไปสู่ขบวนการผลิต กระแสไฟฟ้า น้ำจากการหมักจะนำไปสู่บ่อบำบัด
8.บ่อบำบัด ทำการบำบัดน้ำ น้ำหลังการบำบัด จะนำกลับไปใช้ที่ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ และน้ำอีกส่วนจะนำไปสเปร์ย ใส่ กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย
สรุป: ผลผลิตที่ได้ คือ
1.เชื้อเชื้อเพลิง RDF
2.ก๊าซชีวภาพ => ผลิตกระแสไฟฟ้า
3.ปุ๋ยอินทรีย์ => การเกษตร

2.บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1.เริ่มต้นจาก รถบรรทุกขยะจากชุมชน เข้ามาชั่งน้ำหนักบันทึกข้อผล
2.เทขยะลงลานเทที่จัดเตรียมไว้
3.ทำการ คัดแยก บด ย่อย เราเรียกว่าระบบเชิงกล 1 ในขั้นตอนนี้จะได้
      3.1.มูลฝอยรีไซเคิ้ล => ทำเม็ดพลาสติก
      3.2.มูลฝอยอันตราย => กำจัด
4.ส่วนที่เหลือเราจะ ตั้งกองหมักบำบัดระยะเวลา 8 - 12 เดือน เราเรียกว่า ระบบชีวภาพ
5.เมื่อครบกำหนดเราจะทำการ ร่อนแยก เพื่อ กู้คืนวัสดุ ในขั้นตอนนี้จะได้
      5.1.สารปรับปรุงคุณภาพดิน
      5.2.เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน RDF
สรุป: ผลผลิตที่ได้คือ
1.สารปรับปรุงคุณภาพดิน => การเกษตร
2.เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน RDF
3.เม็ดพลาสติก => ภาคอุตสหกรรม

3.อ.พิชัย ถิ่นสันติสุข (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
ท่าน อ.พิชัย จะเน้นไปในเรื่องพลังงานทดแทน โดย คัดแยกขยะมูลฝอยเป็นกลุ่มๆดังนี้
1.ขยะอินทรีย์ นำไป หมักเป็น ก๊าซชีวภาพ นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า กากขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการหมักก๊าซ จะนำไปทำ ปุ๋ยอินทรีย์ และส่วนที่ไม่ย่อยสลายนำไปฝังกลบ
2.ถุงพลาสติก
   2.1.ทำเป็น RDF ไปเป็น เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้า โรงปูน
   2.2.นำไปเข้าขบวนการ Pyrolysis ผลิต น้ำมันสังเคราะห์
3.ขยะ recycle นำกลับไปสู่ขบวนการ recycle
4.ขยะไม่ย่อยสลาย นำไปฝังกลบ

4.TPIPL (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
เน้นการจัดการของเสียนำไปเป็น เชื้อเพลิง ปุ๋ย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กระบวนการคัดแยกขยะจากบ่อฝังกลบ
1.รื้อบ่อ โดยใช้ เครื่องร่อน(Trommel) ในการคัดแยก
2.Trommel ทำการคัดแยกของเสียได้ออกมาดังนี้
   2.1.วัสดุที่จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
   2.2.สารปรับปรุงคุณภาพดิน => การเกษตร
3.ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF
   3.1.Pre-treatment รับขยะเข้าสู่ขบวนการ size < 300 mm.
   3.2.Separation unit 1 คัดแยก ขยะหนัก เบา โดยใช้หลักการแรงลมช่วย
   3.3.Size reduction unit 1 โดยใช้ Main Shredder ลด size < 90 mm.
   3.4.Separation unit 2 คัดแยกโลหะเช่น เหล็ก ออกโดยใช้แม่เหล็ก
   3.5.Size reduction unit 2 โดยใช้ Fine Shredder ลด size < 30 mm.
   3.6.Storage in Silo เชื้อเพลิง RDF พร้อมใช้
สรุป:
1.RDF ใช้ในขบวนการผลิตปูน
2.ปุ๋ย => ภาคการเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น