วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มีอะไรในขยะมูลฝอย

ข้อมูล: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขยะ 4 ประเภท
1.ขยะย่อยสลายได้ 46% => เศษอาหาร ผัก ผลไม้ => ปุ๋ย น้ำหมักจุลลินทรีย์
2.ขยะรีไซเคิ้ล 42% => แก้ว กระดาษ พลาสติก(ถุงพลาสติกมากกว่า 50%) โลหะ อโลหะ => รีไซเคิ้ล
3.ขยะทั่วไป 9% => เปลือกลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป => ย่อยสลายยาก => ฝังกลบ
4.ขยะพิษ 3% => ถ่านไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง => กำจัด