วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

บ่อขยะ นนทบุรี

โครงการณ์: Recycle ขยะมูลฝอย
มูลเหตุจูงใจ: ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ มีหลากหลาย แต่ก็กระจัดกระจาย ส่วนใหญ่ยังไม่มีรูปแบบการจัดการแบบครบวงจร เป็นรูปธรรม ทางเทศบาล ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Land fill ทุกปีๆ แต่ด้วย เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทางกลุ่ม IM Recycle จึงเล็งเห็นว่า เราสามารถนำ เทคโนโลยี มาใช้ ควบคู่กับ การบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาปัญหา ขยะล้นเมือง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านี้ได้อีกด้วย
ผลกระทบทางตรง: ลดพื้นที่ Land fill และ คืนพื้นที่ บ่อฝังกลบ
ผลกระทบทางอ้อม: มีส่วนช่วยลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์:
1.บรรเทาปัญหาขยะล้นเมือง
2.เพิ่มมูลค่าให้ขยะมูลฝอย
3.คืนพื้นที่บ่อให้เทศบาล
4.สร้างรายได้ให้ชุมชน
สำรวจบ่อขยะ:ในขยะมีอะไรบ้าง https://youtu.be/lTXY7V3hfWQ
1.ปริมาณขยะประมาณ 40 - 50 ตัน/วัน ช่วงเทศกาลประมาณ 100 ตัน/วัน
2.นำปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 50 ตัน/วัน
  2.1.ขยะย่อยสลายได้ 46% นำไปทำ ปุ๋ย น้ำหมักจุลลินทรีย์ => ภาคการเกษตร
        2.1.1.เศษอาหาร
        2.1.2.ผัก
        2.1.3.ผลไม้
  2.2.ขยะรีไซเคิ้ล 42% เป็น ขยะสร้างรายได้
        2.2.1.แก้ว => ขวดแก้ว, เศษแก้ว => ส่งโรงหลอมแก้ว
        2.2.2.กระดาษ => กระดาษน้ำตาล, กระดาษหนังสือ, กระดาษบรอนท์ขาว, กระดาษ
                กระดาษหนังสือพิมพ์, กระดาษสมุดนักเรียน, กระดาษคอมพิวเตอร์, กระดาษสี =>
                โรงงานผลิตกล่องบรรจุสินค้า, ฝ้าเพดาน, ฉนวนกันความร้อน
        2.2.3.พลาสติก => ขวด/ภาชนะพลาสติก, ฝาจุก, ท่อ PVC, รองเท้ายาง, สายยาง
                เปลือกสายไฟที่แกะลวดทองแดงออก, ตลับเทป, ส้นรองเท้าสตรี, กระถางต้นไม้พลาสติก
                => โรงโม่พลาสติก หรือ โรงหลอมพลาสติก
                ถุงพลาสติก => ซักล้าง => โรงหลอมเม็ดพลาสติกเกรด B
        2.2.4.โลหะ/อโลหะ => เหล็ก (เหล็กเหนียว,เหล็กหล่อ, เหล็กรูปพรรณ, เศษเหล็ก) =>
                โรงหลอม
                อลูมิเนียม (หนา, บาง) => โรงหลอม
                ทองเหลือง, ทองแดง, สเตลเลส, ตะกั่ว => โรงหลอม
  2.3.ขยะทั่วไป 9% => เปลือกลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป => ย่อยสลายยาก => ฝังกลบ หรือ
       ส่งเข้าเตาเผา
  2.4.ขยะพิษ 3% => ถ่านไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง => ส่งกำจัด
แผนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1: จัดการกับขยะใหม่ เพื่อลดพื้นที่สำหรับฝังกลบ โดยการคัดแยกขยะประเภทต่าง เพื่อสร้าง
                 รายได้ โดยการ https://youtu.be/Uw8ZCOLhZGE
ขั้นตอนที่ 2: บดขวดพลาสติกส่งโรงหลอม https://youtu.be/9hF2BdMAXP0
                 ซักล้างถุงพลาสติกส่งโรงหลอมเม็ดพลาสติกเกรด B https://youtu.be/QKgkNIeiIJE
ขั้นตอนที่ 3: รื้อบ่อ เพื่อคืนพื้นที่ฝังกลบ และ นำ ถุงพลาสติก จากการรื้อบ่อไปทำ RDF มี 3 ขั้นตอน
                 ดังนี้
                 3.1.ขั้นตอนเตรียมขยะ https://youtu.be/Y7hP4p8e73A?list=PLS7Oda2m7xZJRzEQ7SZ83cqGXufAfv4oW 
                 3.2.ขั้นตอนคัดแยก https://youtu.be/S7VvRwgJdiY?list=PLS7Oda2m7xZJRzEQ7SZ83cqGXufAfv4oW
                 3.3.ขั้นตอนพ่นพลาสติก https://youtu.be/J09AjbvUHWM?list=PLS7Oda2m7xZJRzEQ7SZ83cqGXufAfv4oW
อื่นๆ:
1.สามารถนำน้ำที่ใช้ชำระล้างขยะนำไปเข้าบ่อหมักเพื่อนำ ก๊าซมีเทน ไปทำเชื้อเพลิง ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
2.สามารถนำถุงพลาสติกที่ผ่านการซักล้างไปกลั่นน้ำมันได้
ข้อได้เปรียบของบ่อขยะนนทบุรี:
1.มีโรงเรือน และ ไฟฟ้า พร้อมที่จะดำเนินการได้เลยไม่ต้องสร้างใหม่
2.มีตาชั่ง พร้อมใช้งาน
3.มีระบบน้ำ
เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์:
ขั้นตอนที่ 1: สายพานลำเลียง 5 ชุด สำหรับคัดแยกขยะ, Big Bag 100 ใบ, ถังเก็บขยะ recycle 20 ใบ
                 เครื่องรีดขวดพลาสติก, เครื่องอัด Hyd., งบประมาณการลงทุน 1 MTHB
ขั้นตอนที่ 2: Line ซักล้างถุงพลาสติก, เครื่องบดขวดพลาสติก งบประมาณการลงทุน 500,000 THB
ขั้นตอนที่ 3: เครื่องรื้อร่อน งบประมาณการลงทุน 6 MTHB
ผลิตไฟฟ้า, กลั่นน้ำมัน: เครื่องปั่นไฟ, โรงกลั่น งบประมาณการลงทุน 25 MTHB
ระยะเวลาดำเนินการ: 9 ปี
ขั้นตอนที่ 1: Y 2016 - Y 2017
ขั้นตอนที่ 2: Y 2018 - Y 2020
ขั้นตอนที่ 3: Y 2021 - Y 2022
ผลิตไฟฟ้า, กลั่นน้ำมัน: Y 2023 - Y2025
ภาพกิจกรรม:


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ขยะมูลฝอยชุมชนทำอะไรได้บ้าง

ตัวอย่างการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

1.ศูนย์กำจัดมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครราชสีมา (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.รณรงค์ให้ชุมชนแยกขยะทิ้ง และเทศบาลเองก็จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้รองรับ
2.รถขนขยะนำขยะมาเทที่ลานเท และใช้คนเข้าไปคัดแยกขยะ recycle เช่น ขวด กระป๋อง เศษโลหะออกมา ส่วนพวกกิ่งไม้ใบไม้นำไปไว้ที่โรงทำปุ๋ย
3.นำขยะที่เหลือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติกที่ใสเศษอาหารไว้ข้างในแล้วผูกเอาไว้ เข้าเครื่อง เปิดถุง เพื่อสับให้ถุงแตก เป็นการแยก ถุงพลาสติก และ ขยะอินทรีย์ ออกจากกัน
4.หลังจากนั้นปล่อยลงสายพานลำเลียงเข้า เครื่องร่อน เพื่อแยก ขยะอินทรีย์ และ ถุงพลาสติกออกจากกัน ขยะอินทรีย์นำไปเข้า เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ เศษกรวด ทราย นำไปบ่อฝังกลบ ส่วนถุงพลาสติกจะไปสู่สายพานลำเลียง
5.ถึงตรงสายพานลำเลียงนี้จะใช้คนเข้าไปคัดแยกถุงพลาสติกออกไปสู่ขบวนการทำเชื้อเพลิง RDF ส่วนที่เหลือ สายพานลำเลียงก็จะส่งต่อไปที่เครื่องแยกด้วยน้ำ
6.ที่เครื่องแยกด้วยน้ำนี้เราจะได้พลาสติกเบา นำไปเป็น ขยะเชื้อเพลิง เป็นเชื้อเพลิงเสริม ส่งโรงปูน ส่วนน้ำเราส่งต่อไปยัง เครื่องย่อยขยะอินทรีย์
7. เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ ทำการย่อย ขยะอินทรีย์ ให้ละเอียด เพื่อนำไป บ่อหมักกรด => บ่อหมักก๊าซ ก๊าซชีวภาพ ที่ได้จะนำไปสู่ขบวนการผลิต กระแสไฟฟ้า น้ำจากการหมักจะนำไปสู่บ่อบำบัด
8.บ่อบำบัด ทำการบำบัดน้ำ น้ำหลังการบำบัด จะนำกลับไปใช้ที่ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ และน้ำอีกส่วนจะนำไปสเปร์ย ใส่ กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย
สรุป: ผลผลิตที่ได้ คือ
1.เชื้อเชื้อเพลิง RDF
2.ก๊าซชีวภาพ => ผลิตกระแสไฟฟ้า
3.ปุ๋ยอินทรีย์ => การเกษตร

2.บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1.เริ่มต้นจาก รถบรรทุกขยะจากชุมชน เข้ามาชั่งน้ำหนักบันทึกข้อผล
2.เทขยะลงลานเทที่จัดเตรียมไว้
3.ทำการ คัดแยก บด ย่อย เราเรียกว่าระบบเชิงกล 1 ในขั้นตอนนี้จะได้
      3.1.มูลฝอยรีไซเคิ้ล => ทำเม็ดพลาสติก
      3.2.มูลฝอยอันตราย => กำจัด
4.ส่วนที่เหลือเราจะ ตั้งกองหมักบำบัดระยะเวลา 8 - 12 เดือน เราเรียกว่า ระบบชีวภาพ
5.เมื่อครบกำหนดเราจะทำการ ร่อนแยก เพื่อ กู้คืนวัสดุ ในขั้นตอนนี้จะได้
      5.1.สารปรับปรุงคุณภาพดิน
      5.2.เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน RDF
สรุป: ผลผลิตที่ได้คือ
1.สารปรับปรุงคุณภาพดิน => การเกษตร
2.เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน RDF
3.เม็ดพลาสติก => ภาคอุตสหกรรม

3.อ.พิชัย ถิ่นสันติสุข (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
ท่าน อ.พิชัย จะเน้นไปในเรื่องพลังงานทดแทน โดย คัดแยกขยะมูลฝอยเป็นกลุ่มๆดังนี้
1.ขยะอินทรีย์ นำไป หมักเป็น ก๊าซชีวภาพ นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า กากขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการหมักก๊าซ จะนำไปทำ ปุ๋ยอินทรีย์ และส่วนที่ไม่ย่อยสลายนำไปฝังกลบ
2.ถุงพลาสติก
   2.1.ทำเป็น RDF ไปเป็น เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้า โรงปูน
   2.2.นำไปเข้าขบวนการ Pyrolysis ผลิต น้ำมันสังเคราะห์
3.ขยะ recycle นำกลับไปสู่ขบวนการ recycle
4.ขยะไม่ย่อยสลาย นำไปฝังกลบ

4.TPIPL (download ดูรายละเอียดตรงนี้)
เน้นการจัดการของเสียนำไปเป็น เชื้อเพลิง ปุ๋ย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กระบวนการคัดแยกขยะจากบ่อฝังกลบ
1.รื้อบ่อ โดยใช้ เครื่องร่อน(Trommel) ในการคัดแยก
2.Trommel ทำการคัดแยกของเสียได้ออกมาดังนี้
   2.1.วัสดุที่จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
   2.2.สารปรับปรุงคุณภาพดิน => การเกษตร
3.ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF
   3.1.Pre-treatment รับขยะเข้าสู่ขบวนการ size < 300 mm.
   3.2.Separation unit 1 คัดแยก ขยะหนัก เบา โดยใช้หลักการแรงลมช่วย
   3.3.Size reduction unit 1 โดยใช้ Main Shredder ลด size < 90 mm.
   3.4.Separation unit 2 คัดแยกโลหะเช่น เหล็ก ออกโดยใช้แม่เหล็ก
   3.5.Size reduction unit 2 โดยใช้ Fine Shredder ลด size < 30 mm.
   3.6.Storage in Silo เชื้อเพลิง RDF พร้อมใช้
สรุป:
1.RDF ใช้ในขบวนการผลิตปูน
2.ปุ๋ย => ภาคการเกษตร